ยินดีต้อนรับสู่การให้บริการด้านบัญชี สอบบัญชี และ ภาษีครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี และ บริการยื่นภาษี รายเดือน รายปี รวมถึงการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชี วางแผนภาษีอากร และ ดำเนินแก้ไขปัญหาภาษีกับกรมสรรพากร

ยินดีเสนอบริการทางบัญชี และภาษีอากร แบบครบวงจร

ตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน

 • จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน พร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 1,3,53 )
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)
 • จัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม  แจ้งเข้าแจ้งออก
 • ให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร – บัญชี – ภาษีอากรให้ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 • แก้ไขปัญหาและเข้าพบ กรมสรรพากรแทนเมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

บริการบัญชีสิ้นปี/ตรวจสอบบัญชี/รับทำบัญชี

 • จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน  รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต( CPA)
 • จัดทำสุรปแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมยื่นนำส่งกรสรรพากร (สิ้นปี)
 • จัดทำงบประมาณการครึ่งปี  สรุปแบบ ภ.ง.ด.51  พร้อมยื่นนำส่ง    กรมสรรพากร (ครึ่งปี)
 • จัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำสรุป เพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด1ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการของเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ