ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากรมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องนำเสนอข้อมูลต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ซึ่งงานด้านภาษีอากรจะต้องเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแนวทางปฏิบัติของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ มากมาย  ทำให้ผู้บริหาร นักบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องมักจะปฏิบัติผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีที่ดีและถุกต้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ขอบเขตงานบริการ

  • ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสมของท่าน
  • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบประเด็นทางภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรในกรณีขอคืนภาษีภาษี
  • วางระบบบัญชี และ ออกแบบเอกสารของกิจการ
  • แนะนำโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท
  • วางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด
  • เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารในการตอบข้อซักถามไว้ล่วงหน้า กรณีถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบ