เราให้บริการตรวจสอบบัญชี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  นอกจากนี้  เรายังให้บริการ ตรวจสอบบัญชี เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

  • ตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการ
  • ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูล การนำเสนองบการเงิน โดยรวม
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้าน บัญชี และภาษีอากร