เราให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจรตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีการบัญชีรายเดือนและบริการยื่นภาษี

 • จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำเงินเดือนและแบบประกันสังคม
 • ให้คำปรึกษาวางระบบ บัญชีและภาษีอากร
 • แก้ไขปัญหาและเข้าพบกรมสรรพากรแทนเมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

บริการปิดบัญชีสิ้นปี

 • จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน
 • ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด. 50
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ง ภ.ง.ด.51
 • นำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรดาประจำปี ภ.ง.ด1ก